• Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục phổ biến nhất

  Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục: "Quản lý giáo dục kỹ năng sống qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường Trung học Phổ thông Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc"

   

  Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục[

  MỞ ĐẦU..............................................................................................................1
  1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................1
  2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................5
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.............................................................5
  4. Giả thuyết khoa học.....................................................................................5
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................5
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài......................................................6
  7. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................6
  8. Đóng góp của đề tài.....................................................................................7
  9. Cấu trúc của luận văn ..................................................................................7

  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề..................................................8
  1.2. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................10
  1.2.1. Quản lý.................................................................................................10
  1.2.2. Quản lý giáo dục..................................................................................12
  1.2.3. Hoạt động giáo dục..............................................................................13
  1.2.4. Kỹ năng sống.......................................................................................14
  1.2.5. Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS ............15
  1.2.6. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .................................................16
  1.3. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS THPT .....................16
  1.3.1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS ..........................................16
  1.3.2. Đặc điểm tâm-sinh lý của lứa tuổi HS trung học phổ thông ...............18
  1.3.3. Vai trò của quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS trung
  học phổ thông ......................................................................................19
  1.3.4. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS trung
  học phổ thông ......................................................................................20
  1.3.5. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS ......21
  1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng
  sống cho HS.........................................................................................21
  1.4. Đặc trưng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THPT ........23
  1.4.1. Đặc điểm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp..................................23
  1.4.2. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ..................................24
  1.4.3. Vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ......................................26
  1.5. Yêu cầu quản lý giáo dục kỹ năng sống của trường trung học phổ
  thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ...........................27
  1.5.1. Kế hoạch hoá nội dung ........................................................................27
  1.5.2. Triển khai kế hoạch đề ra ....................................................................27
  1.5.3. Hình thành các tổ chức có hiệu lực đảm bảo cho kế hoạch có hiệu lực....31
  1.5.4. Giám sát, kiểm tra, khen thưởng các gương tốt, chấn chỉnh sự yếu kém..33
  1.5.5. Cung ứng các điều kiện .......................................................................34
  Tiểu kết chương 1 ............................................................................................36

  Tham khảo thêm: Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non

  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA
  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI TRƯỜNG

  2.2. Kết quả đạt đƣợc và công tác tổ chức HĐGD KNS cho HS ở trường
  THPT Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.........................................................41
  2.2.1. Kết quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS..............................41
  2.2.2. Công tác tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS.....46
  2.2.3. Các hình thức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống ................49
  2.3. Công tác quản lý thực hiện chƣơng trình HĐGD KNS của trường
  THPT Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.........................................................52
  2.3.1. Công tác nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, GV về thực hiện
  chương trình tổ chức giáo dục KNS....................................................52
  2.3.2. Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức quản lý chương
  trình HĐGD KNS................................................................................54
  2.3.3. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình HĐGD KNS.................56
  2.3.4. Công tác kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế
  hoạch và kết quả thực hiện chương trình HĐGD KNS ở trƣờng THPT..59
  2.3.5. Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ
  HĐGD KNS thông qua HĐGDNGLL ................................................61
  2.4. Đánh giá chung.......................................................................................63
  2.4.1. Ưu điểm ...............................................................................................63
  2.4.2. Khuyết điểm, hạn chế ..........................................................................64
  2.4.3. Thuận lợi..............................................................................................65
  2.4.4. Khó khăn..............................................................................................65
  Tiểu kết chương 2 ............................................................................................67

  Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

  Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY.......68

  3.1. Định hướng phát triển giáo dục THPT của tỉnh Vĩnh Phúc...................68
  3.2. Những nguyên tắc đề xuất biện pháp .....................................................69
  3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục .......................................69
  3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả ......................................................70
  3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ........................................................70
  3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn......................................................71
  3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống......................................................71

  Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục: "Quản lý giáo dục kỹ năng sốn...


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :